Instructie voor de O&O-docent

Hoe kunnen we helpen?

Instructie voor de O&O-docent

< Terug

1. De tool Expertbegeleiding

Expertbegeleiding is een tool die ingezet kan worden om het proces van matching tussen uw O&O-leerlingen en expertbegeleiders uit het hoger onderwijs eenvoudig en efficiënt te laten verlopen. In dit proces worden drie fasen onderscheiden: de groepsvorming, de begeleidingsaanvraag en de matching. Het onderstaande artikel beschrijft uw rol in de verschillende fasen. Als u de tool voor het eerst gebruikt, verdient het de aanbeveling eerst kennis te nemen van het artikel waarin het het proces op hoofdlijnen beschreven wordt. Ook kan het handig zijn om de instructiepagina voor de leerling door te nemen, zodat u zich een betere voorstelling kunt maken van de leerlingacties die bij de verschillende stappen in het proces verricht worden.

 

1.1 Het themablok Groepen

De pagina van de tool Expertbegeleiding bestaat uit drie themablokken. Het hoofdblok Groepen is het belangrijkste blok op de pagina. Hier kunt u het proces van alle leerlingen volgen en de benodigde acties verrichten. Het blok is verdeeld in twee secties. Aan de start van het proces is alleen het tweede deel van het blok gevuld: leerlingen zonder groep. U ziet hier een overzicht van uw clusters, waarbij per cluster aangegeven is hoeveel leerlingen nog niet in een groep zitten. Als u een cluster openklapt, ziet u een overzicht van de leerlingen. Bij leerlingen die reeds een interessegebied hebben geregistreerd, wordt dit achter de naam weergegeven. 

 

Zodra de leerlingen een conceptgroep hebben gevormd, komen ze in het bovenste deel van het themablok terecht. Hier blijven ze gedurende de rest van het proces staan. In de tweede kolom ziet u in welke fase de betreffende groep zich bevindt. Wanneer u de groep openklapt, kunt u de rest van de informatie zien en (op de benodigde momenten) acties verrichten. Hierover later meer.

1.2 Het themablok Tijdspad

In het themablok Tijdspad ziet u per fase een korte samenvatting en de bijbehorende data. Wanneer er een volgende fase begonnen is, wordt de voorgaande fase lichtgrijs weergegeven. De onderstreepte teksten met de grijze achtergrond worden na de start vervangen door de datums uit de betreffende begeleidingsperiode.

 

 

1.3 Het themablok Statusoverzicht

Met behulp van het Statusoverzicht kunt u gemakkelijk een totaalbeeld verkrijgen van het verloop van het proces.  

2. De rol van de O&O-docent

De O&O-docent speelt, als vakdocent van de leerlingen, een belangrijke rol in het totale proces. Op één moment is zijn actie, in de vorm van het goedkeuren van de begeleidingsaanvraag, zelfs noodzakelijk om het proces doorgang te laten vinden. Deze stap wordt hieronder nader toegelicht. In het tweede deel komt de rol van de O&O-docent in de andere fasen aan de orde.

 

2.1 Het beoordelen van de begeleidingsaanvragen

Wanneer de leerlingen hun begeleidingsaanvraag omschreven hebben, dienen zij een verzoek tot publicatie in. De status (zoals weergegeven in de kolom fase) verandert dan van 2. Begeleidingsaanvraag (opstellen) in 2. Begeleidingsaanvraag (wacht op goedkeuring). Als u een groep in het overzicht openklikt, kunt u zien wat de leerlingen hebben ingevuld. Het gaat daarbij om de velden Opdrachtgever, URL opdracht (link naar opdrachtdocument), Samenvatting opdracht en omschrijving van de begeleidingsbehoefte (Welke inhoudelijke kennis verwacht je van de expertbegeleider?). Hoe duidelijker deze informatie, hoe groter de  kans op een goede match.  

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kunt u deze middels de actieknop Publiceren zichtbaar maken voor expertbegeleiders uit het hoger onderwijs. Zijn er nog aanpassingen of aanvullingen gewenst? Klik dan op de actieknop Afwijzen. Er verschijnt dan een dialoogvenster waarin u uw feedback kunt omschrijven. 

Zowel van publicatie als afwijzing ontvangen de leerlingen een notificatie per mail.

2.2 Monitoren, begeleiden & bijsturen

Middels het eerder genoemde Statusoverzicht kun je de voortgang van je leerlingen volgen. Ook de kolom Fase in het overzicht van je groepen is een manier om een algemeen beeld te krijgen. Wanneer je meer wilt weten over het proces van een specifiek groepje, klik je deze open. Je ziet dan alle beschikbare informatie over de groepssamenstelling, de begeleidingsaanvraag en, indien er al matching plaatsgevonden heeft, de expertbegeleider. Onder het kopje Procesverloop wordt het logboek bijgehouden. Zo kunt u altijd terugkijken hoe het proces van uw leerlingen verlopen is.

 

Naast noodzakelijke actie van het beoordelen van de begeleidingsaanvraag, kunt u als vakdocent ook op andere momenten in het proces acties verrichten. Hieronder worden de mogelijke acties beschreven.

 

2.2.1 Acties t.a.v. groepsvorming

  • In de fase van groepsvorming, wanneer de conceptgroep nog niet geregistreerd is, kunt u de groep ontbinden. Bij het ontbinden van de groep gaat alle informatie verloren. De leerlingen uit deze groep kunnen het proces van groepsvorming nu opnieuw op te starten. U kunt deze functie gebruiken wanneer een leerling die de groep moet/wil verlaten dit om welke reden dan ook niet kan doen. 
  • Wanneer een groep eenmaal geregistreerd is, kunnen de leerlingen niets meer aan de samenstelling veranderen. Soms is dit echter wel wenselijk of zelfs noodzakelijk. In dat geval kunt u de actieknop Terug naar conceptgroep gebruiken, waardoor de leerlingen opnieuw in de fase van groepsvoring terechtkomen.

2.2.2 Starten van de evaluatie

Tijdens de fase van matching bekijken de expertbegeleiders uit het hoger onderwijs de begeleidingsaanvragen van de leerlingen. Middels een actieknop kunnen zij aanvragen die passen bij hun expertise accepteren. Op dat moment komt er een zogenaamde match. Leerlingen ontvangen hierover een notificatie per mail. Zij zien de naam en het mailadres van de expertbegeleider, zodat ze contact kunnen opnemen voor de kennismaking. U kunt deze gegevens ook zien wanneer u een groepje in deze fase opklapt. 

 

Onder de gegevens van de Expertbegeleider ziet u de actieknop Evalueren. Met behulp van deze actieknop kunt u het evaluatieproces starten. Zowel de leerlingen als de expertbegeleider ontvangen dan een e-mail met de link naar het evaluatieformulier dat vooraf door de netwerkregisseur is klaargezet. 

Table of Contents