Ouderrapportage & voorloopvlakken

WIj zijn benieuwd naar uw mening!

Op verzoek van onze gebruikers werkt team dapto momenteel aan een tweetal nieuwe functionaliteiten: een (nieuwe) ouderrapportagekaart en het zogenaamde voorloopvlak. Voordat we van fase 2 naar fase 3  (zie uitleg ontwikkelproces) overgaan, leggen we graag een aantal punten aan u voor. Denkt u mee met dapto?

Alle gebruikers van Pravoo kunnen de vragenlijst hiernaast invullen. Neem wel eerst kennis van de samenvatting hieronder, zodat u op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

Alvast bedankt voor uw deelname!

De ouderrapportagekaart

Ontwikkelfase: 2

De leerlingvolglijsten in de Pravoo-module kunnen integraal worden afgedrukt. Alle relevante informatie is hierop terug te zien: de totale set aan leerlijnen en doelen, de normering en alle behaalde scores tot dan toe. Hierbij kan de gebruiker zelf aangeven of en op welke wijze de opmerkingen in de printversie meegenomen worden. Verschillende gebruikers hebben aangegeven dat ze deze rapportage te uitgebreid vinden om aan de ouders mee te geven. Ze zoeken een beknopte samenvatting die ze mondeling kunnen toelichten. Op basis van deze gedeelde behoefte besloten we een ouderrapportagekaart te gaan ontwikkelen.

Fase 1: Vooronderzoek 

Vorige maand zijn we het gestart met het onderzoeken van de vraag. Wat verstaan onze gebruikers onder een ouderrapportagekaart? Hoe wordt deze gebruikt? Welke informatie moet deze bevatten en welke juist niet? Etc. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, vroegen we u in de vorige nieuwsbrief een digitale vragenlijst in te vullen. Bij dezen dank aan alle gebruikers die ons middels deze lijst van waardevolle informatie hebben voorzien.

Als uit de vragenlijst één ding duidelijk werd, is dit wel het belang van een goed vooronderzoek. De meningen over wat er wel en niet op zo’n kaart moet komen te staan, blijken behoorlijk verdeeld. Gelukkig zijn er ook punten waarover de respondenten het eens zijn:

  • De ouderrapportagekaart moet beperkt zijn in omvang. Het liefst 1 à 2 A4’tjes.
  • De meerderheid vindt het niet nodig dat de opmerkingen in de rapportage worden meegenomen. Wel bestaat er bij een aantal van u de wens om handmatig iets te kunnen toevoegen onderaan de rapportagekaart.
  • U vindt het niet nodig dat zowel signaleringen als normeringsvlakken worden getoond: één van beide is voldoende.
  • De meerderheid is van mening dat zowel het laatste peilpunt als de voorgaande peilpunten getoond moeten worden.

Eén van de respondenten gaf nog een goede suggestie mee bij de vrije opmerkingen: de mogelijkheid bij het afdrukken een eigen selectie van de ontwikkelgebieden te maken.

Fase 2: Brainstorm (& verdiepingsvragen)

Op basis van de bovenstaande gegevens heeft eerder deze maand de eerste brainstorm plaatsgevonden in het team. Hierbij kwam naar voren dat we nog wat aanvullende informatie nodig is, voordat we tot een ontwerp kunnen komen. We combineren deze vragen met een aantal vragen over een andere gewenste functionaliteit: de mogelijkheid om voorloopvlakken te registreren.

Voorloopvlakken

Ontwikkelfase: 2

Een vraag die onze deze maand een aantal keer bereikt heeft, is of het mogelijk is om zogenaamde uitloopdoelen in het model op te nemen. 

Fase 1: Vooronderzoek

Bij doorvragen naar de behoefte achter deze vraag, kwamen we er al snel achter dat het kunnen aanmaken van een uitloopdoel niet de beste oplossing is voor de behoefte die er bij de gebruikers bestaat. De gebruikers die we gesproken hebben willen graag in de volglijst (en een evt. groepsoverzicht) kunnen zien of een leerling voorloopt op de geplande ontwikkeling. Voorlopen kan echter ook betekenen dat een kind in groep 1 al doelen van groep 2 beheerst. Men lijkt dus niet zozeer op zoek naar uitloopdoelen, maar naar een manier om te registreren dat een leerling zich sneller ontwikkelt dan verwacht / gemiddeld.

Fase 2: Brainstorm

Tijdens een brainstorm in het dapto-team is het concept van de voorloopvlakken bedacht. Dit zou een tweede type normeringsvlak worden, naast het bestaande signaleringsvlak. De werking is hetzelfde: de gebruiker geeft in het model aan in welke gevallen er sprake is van voorlopen en aan de voorkant wordt dit getoond met een voorloopvlak. Hieronder een fictief voorbeeld van hoe zoiets eruit kan komen te zien. Indien gewenst zou ee score in een voorloopvlak eveneens tot een icoon in het signaleringsoverzicht kunnen leiden.

Voordat we aan de slag gaan met een ontwerp, peilen we graag bij u of dit de juiste denkrichting is.