dapto past zich aan

Nog veel te vaak domineren systemen organisatieprocessen. Dat zou niet zo moeten zijn.
Bij dapto wordt de inrichting afgestemd op de organisatie, in plaats van andersom. 

Volg kinderen, niet het systeem

Kenmerkend voor dapto is de hoge mate van adaptiviteit: niet het systeem is leidend, maar de mensen die ermee werken. Dit sluit mooi aan bij het pleidooi van orthopedagoog Luc Koning voor een schoolspecifiek kindvolgsysteem. Team dapto werkt momenteel, in nauwe samenwerking met Luc Koning, aan de realisatie hiervan in de vorm van een nieuwe Pravoo-module. In deze module bepaalt u zelf de inhoud van de observatielijsten. Niet het systeem is leidend, maar de onderwijsvisie van uw school. Meer informatie over deze nieuwe module vindt u in in de digitale leeromgeving

Veel scholen volgen met hun kindvolgsysteem wat de ontwerpers van het systeem vinden dat er gevolgd moet worden. Dat is geen gewenste situatie. De nieuwe Pravoo maakt het mogelijk om kinderen te volgen vanuit een eigen visie, omdat scholen zelf de inhoud bepalen.

Luc Koning
Orthopedagoog bij Pravoo

Een eigen identiteit

Ook binnen één onderwijssoort bestaan er grote verschillen tussen scholen. De pedagogisch-didactische visie die ten grondslag ligt aan het gegeven onderwijs, is daarvan een voorbeeld. Omdat de keuze voor een leerlingadministratie- en volgsysteem veelal op bestuursniveau wordt gemaakt, hanteren wij het uitgangspunt dat dapto de verschillende identiteiten moet kunnen bedienen.

In dapto zijn verschillende beoordelingsinstrumenten opgenomen, zodat scholen kunnen kiezen voor het instrument of de combinatie van instrumenten die aansluit bij het gegeven onderwijs. Zo is er naast de ‘reguliere’ cijferregistratie ook de mogelijkheid om met gestandaardiseerde of eigen ontwikkellijnen te werken. Een ander voorbeeld is de uitbreiding op het klassenboek die momenteel in dialoog met enkele Montessori-scholen ontwikkeld wordt: hier vormen observaties, acties en doelregistraties het uitgangspunt.