Certificering Pravoo-module

dapto in discussie over professionele ruimte van de docent

“Is Pravoo gecertificeerd door de Expertgroep?”

Met enige regelmaat wordt ons deze vraag gesteld. Hieronder leggen wij u uit waarom het antwoord daarop nee is. Niet omdat het systeem van onvoldoende kwaliteit is om door de procedure te komen, maar omdat er geen procedure is vastgesteld. En sterker nog: dat is binnenkort ook niet meer nodig. Hieronder leest u wat u, als het aan dapto en het parlement ligt, binnenkort ook via overheidskanalen kunt vernemen. Tot die tijd houden wij u op de hoogte.

Aan het begin van dit kalenderjaar diende team dapto een verzoek in bij de Expertgroep Toetsen PO voor certificering van de Pravoo-module. Daags na de indiening van de aanvraag, ontvingen wij een opvallende reactie. De Expertgroep liet weten dat er, om de procedure succesvol te kunnen doorlopen, aanvullende informatie gewenst was. Ze miste in onze toetsverantwoording een normering op basis van empirisch onderzoek. Opvallend, omdat deze vorm van normering juist één van de argumenten voor de afschaffing van de kleutertoets was. Bovendien bleek dat er van aangepaste criteria voor observatie-istrumenten, die de minister in 2018 had toegezegd, geen sprake te zijn. Voor de observatie-instrumenten wordt hetzelfde beoordelingskader als voor landelijke LVS-toetsen gebruikt. Het lijkt er sterk op dat nog voordat de kleutertoets is afgeschaft, deze in verkapte vorm al weer is teruggekeerd. De bevochten professionele ruimte voor de onderwijsprofessional wordt hiermee een wassen neus.

Opschorting van de aanvraag

Het feit dat de Expertgroep zo zwaar aan de normeringsverplichting tilt, is des te opvallender in het licht van een wetsvoorstel dat begin februari door de Tweede Kamer aangenomen is. Onderdeel van dit wetsvoorstel, dat inmiddels bij de Eerste Kamer ligt, is een amendement dat een einde maakt aan de standaardisering van alle andere toetsen dan de Eindtoets (zie kader). 

Dat de Expertgroep een beoordelingskader hanteert dat de professionele ruimte van docenten beperkt en tegen de geest van de wet ingaat, was voor team dapto een reden de aanvraagprocedure niet voort te zetten. De communicatie hierover met de Expertgroep, vindt u hier.

Amendement nr. 20, bij wetsvoorstel 35 102

Dit amendement beschouwt het ontwikkelen van toetsen bij uitstek als onderdeel van de professionele verantwoordelijkheid van leraren en scholen. De verplichting om te werken met door een onafhankelijke commissie goedgekeurde genormeerde toetsen belemmert het uitoefenen van die verantwoordelijkheid en wordt daarom geschrapt. Het gebruik van genormeerde toetsen is ook overbodig omdat het bevoegd gezag verplicht is om zich bij de verzorging van het onderwijs rekenschap te geven van de referentieniveaus. De inspectie kan dus beoordelen of het curriculum en het toetsbeleid er voldoende op gericht zijn het referentieniveau aan het einde van de basisschool te bereiken. 

Overigens heeft de wetgever de keuze voor het aantal toetsen bewust aan scholen gelaten. Scholen hebben behoudens het afnemen van de eindtoets dus alle ruimte om te komen tot inhoudelijke keuzes die het belang van leerlingen dienen.

Bisschop, Van Meenen en Rog
Tweede Kamer, 30 januari 2020

Kamervragen

“In hoeverre is het wetsvoorstel waarnaar het ministerie van OCW verwijst ten aanzien van kleuters nog nodig wanneer het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs wordt aangenomen?”

“Op welke wijze wordt voorzien in adequate communicatie richting scholen door de inspectie en de expertgroep zodat scholen niet op het verkeerde been gezet worden?”

“Deelt de regering de opvatting dat het niet meer wenselijk is dat scholen verteld wordt dat zij vanaf 2022 met genormeerde systemen moeten gaan werken?”

Senator Peter Schalk
Kamercommissie OCW, 3 maart 2020

Van brief tot Kamervragen

Hoewel duidelijk is de normeringsverplichting straks tot het verleden behoort, wordt er op de website van o.a. de Rijksoverheid en de Onderwijsinspectie nog steeds over verplichte certificering door de Expertgroep gesproken. Media nemen dit vervolgens over.  Vermoedelijk zijn er maar weinig leerkrachten die ooit van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs hebben gehoord, terwijl deze hun professionele ruimte enorm zal doen toenemen. Voor het team van dapto reden genoeg om in de pen te klimmen. We schreven de minister en de betrokken Kamerleden aan. Met resultaat: drie maart jl. zijn er in de Eerste Kamer vragen over deze kwestie gesteld. Het antwoord van de minister volgt over (hooguit) vier weken, maar met de gestelde vragen is in een deel van de communicatie reeds voorzien.

Afschaffing kleutertoets

Een overzicht van de belangrijke momenten
November 2013: Tweede Kamer tegen verplichte kleutertoets
Juni 2018: Minister kondigt afschaffing kleutertoets aan
4 februari 2020: Afschaffing kleutertoets uitgesteld
28 februari 2020: Tweede Kamer stemt in met einde genormeerde LVS-toetsen
3 maart 2020: Vragen in Eerste Kamer over einde genormeerde toetsen

De Tweede Kamer neemt met een ruime meerderheid een motie aan waarin zij de regering verzoekt om “de inspectie op te dragen het uitgangspunt inzake de landelijk genormeerde kleutertoets te laten vervallen en als uitgangspunt te hanteren dat scholen zelf de middelen kiezen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters volgen.”

Minister Slob kondigt een besluit aan dat op veel positieve geluiden in het onderwijsveld kan rekenen: de kleutertoetsen verdwijnen op 1 januari 2021 definitief uit het leerlingvolgsysteem. Lees meer…

Verschillende media melden dat de afschaffing van de kleutertoets stilzwijgend is verschoven van 1 januari volgend jaar naar augustus 2022, anderhalf jaar later dan gepland.

In de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwjis aangenomen. Onderdeel van dit wetsvoorstel vormt een amendement dat een einde maakt aan de standaardisering van alle andere toetsen dan de Eindtoets. Dit wetsvoorstel maakt dat er mogelijk eerder een einde komt aan de kleutertoets dan verwacht.