De nieuwe Pravoo

Kenmerkend voor dapto is de hoge mate van adaptiviteit: niet het systeem is leidend, maar de mensen die ermee werken. Dit sluit volledig aan bij het pleidooi van orthopedagoog Luc Koning voor een schoolspecifiek kindvolgsysteem. Team dapto werkt momenteel, in nauwe samenwerking met Luc Koning, aan de realisatie hiervan in de vorm van een nieuwe Pravoo-module.

Een schoolspecifiek volgsysteem

Binnen de nieuwe Pravoo bepaalt de school zelf welke ontwikkelingsaspecten er in het volgsysteem worden opgenomen en op welke manier. Er kunnen onbeperkt eigen aspecten met bijbehorende items worden toegevoegd. Daarbij kan er, indien gewenst, onderscheid gemaakt worden tussen lijnenonderwijs (Welke leerlijnen wilt u volgen?) en aansluitend onderwijs (Hoe sluit u aan bij waar de kinderen zelf mee komen?). Ook het aantal peilpunten (5 of 8) kan gekozen worden.

Nog zoekende naar een passende aanpak? De module wordt standaard uitgeleverd met een set basisdoelen, samengesteld door Luc Koning, die als basis voor uw schoolspecifieke volgsysteem kan dienen.

Veel scholen volgen met hun kindvolgsysteem wat de ontwerpers van het systeem vinden dat er gevolgd moet worden. Dat is geen gewenste situatie. De nieuwe Pravoo maakt het mogelijk om kinderen te volgen vanuit een eigen visie, omdat scholen zelf de inhoud bepalen.

Luc Koning
Orthopedagoog bij Pravoo

Leerlijnen & kindkenmerken

In een observatielijst uit de Pravoo-module worden twee categorieën items onderscheiden: leerlijnen en kindkenmerken. De items binnen een leerlijn kennen een vaste volgorde, gerelateerd aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Een voorbeeld van een leerlijn ziet u op de eerste afbeelding. De tweede categorie bevat de zogenaamde kindkenmerken: items die betrekking hebben op hetzelfde thema / onderwerp, maar die afzonderlijk gescoord worden. De afbeelding rechts is hiervan een voorbeeld.

Signaleringsvlakken

Vaststellen dat een kind op bepaalde ontwikkelingsgebieden extra ondersteuning nodig heeft, vereist informatie over het gewenste ontwikkelingsniveau. In de Pravoo-module wordt deze normering gevisualiseerd de vorm van zogenaamde signaleringsvlakken (oranje omkaderd in de afbeelding). U heeft hierdoor in één oogopslag een beeld van de ontwikkeling van het kind. Bovendien leidt een score in dit vlak tot een markering in het groepsoverzicht.

De signaleringsvlakken zijn instelbaar door de school en kunnen ook voor eigen leerlijnen of kindkenmerken worden ingericht. Standaard wordt de module uitgeleverd met de signaleringsvlakken zoals deze door Luc Koning zijn gepositioneerd.

Het groepsoverzicht

Het groepsoverzicht geeft u snel en eenvoudig een totaalbeeld van uw groep op het peilpunt dat u linksboven selecteert. Wanneer er bij een leerling op het betreffende peilpunt sprake is van een signalering, verschijnt er een oranje icoon in het groepsoverzicht. Over de betekenis van de verschillende symbolen leest u meer in de betreffende e-learning

Vanuit het groepsoverzicht kunt u een aanpak formuleren op leerling- en groepsniveau. Daarover later meer.