Invullen van de leerlingvolglijst

Bewerkmodus

Om de leerlingvolglijst in te vullen, klikt u op het potloodicoon rechtsboven in de titelbalk (zie afbeelding hiernaast). Het scherm verandert nu van de lees- naar de bewerkmodus. Deze weergave ziet eruit zoals op de onderstaande afbeelding.

Algemene informatie al gelezen?

In de onderstaande instructie over het invullen van de leerlingvolglijst wordt de basiskennis over de afzonderlijke onderdelen als bekend verondersteld. Als u nog niet weet wat het verschil is tussen een doelenset en een leerlijn of onbekend met de term normeringsvlak, raden wij u aan eerst de algemene informatie door te nemen. 

Het scherm nader bekeken

Na het selecteren van de leerling verschijnt de volglijst. Deze staat in eerste instantie in de leesmodus. De tweede afbeelding toont hier een voorbeeld van. Bij belangrijke onderdelen staat een blauw cijfer, dat hieronder nader wordt toegelicht.

1. Het actieve peilpunt

In de bewerkmodus ziet u dat één kolom uit het scoreraster verder naar voren komt dan de andere kolommen. Dit is de eerstvolgende kolom die ingevuld moet worden, oftewel: het actieve peilpunt. Een peilpunt blijft actief tot het moment dat u kiest voor de actie overslaan of afronden. Hierover later meer.

2. Afgesloten peilpunten

De peilpunten links van het actieve peilpunt zijn afgesloten. De datum van afsluiten wordt tussen haakjes weergegeven. Afgesloten betekent meestal dat het peilpunt is ingevuld en afgerond, maar het zou ook om een overgeslagen peilpunt kunnen gaan. Als een eenmaal afgesloten peilpunten achteraf gewijzigd wordt, zal de datum eveneens worden aangepast. 

3. Filters

Linksboven in het scherm ziet u een tweetal filters. De eerste filter kent u uit de weergavemodus: hiermee kunt u desgewenst bepaalde ontwikkelgebieden of onderdelen van de volglijst verbergen. De tweede filter is standaard ingesteld op het actieve peilpunt. Wijzig dit alleen als u een eerder peilpunt wilt aanpassen. Hierover volgt later meer informatie. 

4. Actieknoppen

Boven het eerste ontwikkelgebied ziet u vijf actieknoppen. Deze acties hebben altijd betrekking op het geselecteerde peilpunt. Als een of meer acties voor het betreffende peilpunt niet beschikbaar zijn, is de knop lichtgekleurd en vergrendeld. Op de afbeelding is dit bijvoorbeeld het geval bij wijzigen, omdat deze actie alleen voor afgesloten peilpunten geldt. 

5. Tekstballonnen 

Indien gewenst kunt u bij het invullen van volglijst bepaalde scores van een opmerking voorzien. Hiervoor gebruikt u de tekstballonnen rechts naast het scoreraster. Als u op de tekstballon klikt opent er een dialoogvenster waarin u uw opmerkingen kunt noteren. Klik vervolgens op opslaan. De tekstballon kleurt zwart als deze inhoud bevat.

6. Annuleren of opslaan

U acties worden pas opgeslagen als u op het diskette-icoon klikt. Na het opslaan kom u terug in de weergave-modus. Bent u per ongeluk in de bewerkmodus terechtgekomen of wilt u de wijzigingen ongedaan maken? Klik dan op het kruisje om zonder opslaan naar de weergave-modus terug te keren.

Een peilpunt invullen en afsluiten

Het actieve peilpunt hoeft niet in één keer te worden ingevuld. U kunt de leerlingvolglijst tussentijds opslaan en het invullen op een later moment hervatten. Wanneer u het peilpunt volledig hebt ingevuld, klikt u op de actieknop Afronden. Er gebeuren nu drie dingen:

  1. De datum van afronding komt tussen haakjes bij het peilpunt te staan.
  2. Het eerstvolgende peilpunt wordt actief.
  3. Op basis van de ingevulde informatie wordt bij de items waar dit van toepassing is een signalering in het signaleringsoverzicht getoond.

Wanneer een kind later instroomt, langere tijd afwezig is of u vanwege een andere reden over onvoldoende informatie beschikt om een betrouwbare meting te doen, gebruikt u de actieknop Overslaan. Er gebeuren nu drie dingen:

  1. De datum van overslaan komt tussen haakjes bij het peilpunt te staan.
  2. De kolom wordt gearceerd. 
  3. Het eerstvolgende peilpunt wordt actief.
  4. In het signaleringsoverzicht wordt met een uitroepteken bij de naam van de leerling weergegeven dat het betreffende peilpunt overgeslagen is.

Tip van Luc: de veertiendagentijd

“Het is aan te bevelen om 14 dagen voor de ‘deadline’ waarop het peilpunt gescoord moet zijn, te starten met het invullen van de lijst. U probeert dan, eventueel samen met uw collega, zo veel mogelijk items te scoren. Waarschijnlijk lukt dit voor het grootste gedeelte van de lijst. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde items nog onvoldoende informatie hebt; daarvoor heeft u dan nog twee weken de tijd.”

Een peilpunt kopiëren

Sommige leerlingen doen langer over de kleuterperiode dan anderen. In het geval van kleuterverlenging kan de volglijst in twee stappen aan de nieuwe situatie worden aangepast:

  1. Selecteer in de filter ‘Peilpunt’ het peilpunt dat u wilt kopiëren, in dit geval half groep 1. (Afb. 1)
  2. Klik vervolgens op de actieknop Kopiëren. Het peilpunt wordt nu toegevoegd. (Afb. 2)

Let op: Gekopieerde peilpunten worden toegevoegd achter het laatst ingevulde peilpunt. Kopieer daarom het volgende peilpunt (eind groep 1) pas op het moment dat u midden groep 1 hebt afgerond.