Voorlopen & Ouderrapportage

Ontwikkelen bij dapto: uw mening telt!

Bij dapto hechten we veel waarde aan de feedback van onze gebruikers. Op basis van vragen, wensen en behoeften wordt, wanneer mogelijk en passend, een ontwikkelproces gestart. We beginnen zo’n proces altijd met het nader onderzoeken van de vraag: wat is de achterliggende behoefte of wens? Wanneer we over voldoende informatie beschikken, gaan we aan de slag met het ontwerp. In veel gevallen leggen we dit later nog een keer aan (een deel van) onze gebruikers voor. Uw feedback kan in dit stadium nog meegenomen worden in het definitieve ontwerp. Terwijl onze ontwikkelaars aan de slag gaan, kunt u in de roadmap zien wanneer en in welke vorm u de nieuwe functionaliteit kunt verwachten!

Voorlopen en Ouderrapportagekaart

De leerlingvolglijsten in de Pravoo-module kunnen integraal worden afgedrukt. Alle relevante informatie is hierop terug te zien: de totale set aan leerlijnen en doelen, de normering en alle behaalde scores tot dan toe. Hierbij kan de gebruiker zelf aangeven of en op welke wijze de opmerkingen in de printversie meegenomen worden. Ondanks deze mogelijkheid hebben verschillende gebruikers aangegeven een ouderrapportagekaart te missen. Op basis van deze feedback (stap 1) hebben we besloten deze te gaan ontwikkelen.

Stap 2: In kaart brengen van wensen en behoeften

Vorige maand zijn we het gestart met het onderzoeken van de vraag. Wat verstaan onze gebruikers onder een ouderrapportagekaart? Hoe wordt deze gebruikt? Welke informatie moet deze bevatten en welke juist niet? Etc. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, vroegen we u in de vorige nieuwsbrief een digitale vragenlijst in te vullen. Bij dezen dank aan alle gebruikers die ons middels deze lijst van waardevolle feedback hebben voorzien.

Als uit de vragenlijst één ding duidelijk werd, is dit wel het belang van een goed vooronderzoek. De meningen over wat er wel en niet op zo’n kaart moet komen te staan, waren behoorlijk verdeeld. Gelukkig zijn er ook punten waarover de respondenten het wel eens zijn:
1. De ouderrapportagekaart moet beperkt zijn in omvang. Het liefst 1 a 2 A4’tjes.
2. De meerderheid vindt het niet nodig dat de opmerkingen in de rapportage worden meegenomen. Wel bestaat er bij een aantal van u de wens om handigmatig iets te kunnen onderaan de rapportagekaart.
3. U vindt het niet nodig dat zowel signaleringen als normeringsvlakken worden getoond: één van beide is voldoende.
4. De meerderheid is van mening dat zowel het laatste peilpunt als de voorgaande peilpunten getoond moeten worden.
Eén van de respondenten gaf nog een goede suggestie mee bij de vrije opmerkingen: de mogelijkheid bij het afdrukken een eigen selectie van de ontwikkelgebieden te maken.

Op basis van de bovenstaande gegevens heeft eerder deze maand de eerste brainstorm plaatsgevonden in het team (stap 3). Hierbij kwam naar voren dat we nog wat aanvullende informatie nodig is, voordat we met een ontwerp aan de slag kunnen gaan

Voorloopdoelen

Een vraag die onze deze maand een aantal keer bereikt heeft, is of het mogelijk is om ook ‘voorlopen’ in het signaleringsoverzicht zichtbaar te maken. Ook hier inventariseren we eerst breder wat de meningen zijn. Het signaleringsoverzicht (geen groepsoverzicht) is hier eigenlijk niet voor bedoeld. Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het groepsniveau signaleren van achterstanden zodat er een ontwikkelaanpak kan worden opgesteld. Bovendien is voorlopen op dit moment nog subjectief, omdat het niet binnen het model is aan te geven. Ook in deze kwestie hebben we een eerste oplossingsrichting uitgedacht die we graag aan u voorleggen.

Beslis mee over de richting!

We nodigen onze gebruikers van harte uit om mee te beslissen over de bestaande denkrichtingen in het kader van de ouderrapportagekaart en de voorloopvallen (ons alternatief voor de voorloopdoelen). Wilt u onze mening en feedback met ons delen? Vul dan uiterlijk 15 april deze vragenlijst in.