Analyseren & rapporteren

Ontwikkeling vs. norm

De leerlingvolglijst geeft in leesmodus een overzicht van de ontwikkeling van de leerling op de verschillende ontwikkelgebieden en onderdelen. Bij de analyse dienen de scores bekeken te worden in relatie tot de normeringsvlakken. Hieronder lichten we dit toe met twee voorbeelden: één van een leerlijn en één van een doelenset. 

Doelenset

Een doelenset bestaat uit een verzameling van op zichzelf staande doelen die afzonderlijk van elkaar worden beoordeeld. Kijk in het scoreraster daarom horizontaal om de ontwikkeling te zien t/m het laatst gescoorde peilpunt.

Vanaf het moment dat de leerling het niveau of het doel beheerst, ziet u vinkjes staan. Bij elk peilpunt wordt dit vinkje opnieuw gezet, omdat het voor kan komen dat een leerling op een bepaald ontwikkelingsniveau een terugval doormaakt. Wanneer er geen vinkje staat in een oranje hokje is dit geen probleem: de leerling hoeft het doel op dat moment ook nog niet te beheersen. Wanneer het vlak erachter grijs is (normeringsvlak), zou het doel eigenlijk beheerst moeten zijn. Er is dan sprake van een ontwikkelingsachterstand. Hoe meer grijze hokjes zonder vinkje, hoe groter de achterstand. In het voorbeeld hieronder is sprake van een beginnende achterstand met betrekking tot het contact zoeken met andere kinderen. In de tekstballon wordt dit ook benoemd. 

Bij de peilpunten die nog niet beoordeeld zijn, worden de normeringsvlakken weergegeven. Zo kunt u alvast zien welke doelen bij het volgende peilpunt wel of niet bereikt moeten zijn. Wanneer een peilpunt afgesloten is, verdwijnen de normeringsvlakken als de ontwikkeling van de leerling op schema ligt. U ziet dit als u de niet invulde variant op de afbeelding hieronder vergelijkt met het voorbeeld van zojuist.

Uit het normeringsvlak kan indirect ook worden afgeleid dat een leerling juist voorloopt op de verwachte ontwikkeling. Als het vlak eind groep 1 begint, impliceert dit dat de verwachting is dat de leerling het doel ergens tussen midden groep 1 en eind groep 1 zal bereiken. Bij een leerling die het doel begin groep 1 al bereikt heeft, is er dus sprake van snelle ontwikkeling. Denkbeeldig kunt u het scoreraster dan ook omzetten in ‘voorsprong’, ‘op schema’ en ‘achterstand’. 

Leerlijn

Kenmerkend voor een leerlijn is de vaste volgorde van de items, gerelateerd aan het ontwikkelingsniveau. Met andere woorden: de items nemen in moeilijkheidsgraad toe. Wanneer de leerling het gedrag van een bepaald item (niveau) laat zien, betekent dat automatisch dat het gedrag van de voorgaande items (niveaus) ook beheerst wordt. Om die reden bekijkt u een leerlijn per kolom (= peilpunt) i.p.v. per rij.

De normeringsvlakken geven per peilpunt aan op welk niveau de leerling op het betreffende moment moet zitten. Wanneer er geen normeringsvlak zichtbaar is, is het startniveau (nog) voldoende. Een normeringsvlak bij het startniveau laat zien dat de leerling minimaal op niveau 2 moet zitten. Wanneer het gescoorde niveau binnen het grijze vlak valt, is er sprake van een ontwikkelingsachterstand. In het onderstaande voorbeeld is midden groep 2 het geval: de leerling zou al in staat moeten zijn om conclusies te trekken n.a.v. een voorgelezen verhaal, maar kan dat volgens de observatielijst nog niet.

Ook bij een leerlijn kunt u uit het normeringsvlak indirect afleiden of een leerling juist voorloopt op de verwachte ontwikkeling. Als het normeringsvlak bij een bepaald peilpunt t/m niveau 2 loopt, impliceert dit dat de verwachting is dat de leerling op dit moment op niveau 3 zou moeten zitten. Een leerling die op dit peilpunt al op niveau 4 of hoger zit, loopt dus ‘voor’. 

Afdrukken van de leerlingvolglijst

T.b.v. rapportagedoeleinden kan de leerlingvolglijst in het geheel worden afgedrukt. U kunt hierbij zelf kiezen of u de opmerkingen uit de tekstballonnen ook in de afdruk mee wilt nemen en zo ja, op welke plek (bij het betreffende ontwikkelgebied of onderaan).

U kunt de leerlingvolglijst afdrukken door in de leesmodus op het printericoon te klikken. Er verschijnt dan een dialoogvenster. Selecteer hier de gewenste afdrukinstellingen (papierformaat, staand/liggend, opmerkingen) en klik op Afdrukken.

Verschillende gebruikers hebben aangegeven dat ze deze rapportage te uitgebreid vinden om aan de ouders mee te geven. Ze zoeken een beknopte samenvatting die ze mondeling kunnen toelichten. Op basis van deze gedeelde behoefte besloten we een ouderrapportagekaart te gaan ontwikkelen. Wilt u meer lezen over deze ontwikkeling en/of meedenken over het ontwerp? Klik dan door naar deze pagina.